41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
poniedziałek 22 lipiec 2024
Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710   ze zm.) – zwane dalej także " Pzp" pn.:                       "Dostawa artykułów spożywczych w 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem "w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1.”                                                                                                     Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 Identyfikator postępowania :ocds-148610-27ab56e6-665f-11ed-aea3-5a7c432eaced

 Numer ogłoszenia :2022/BZP 00444184/01   

1. Termin składania ofert: 25.11.2022, godzina 09:00

2. Termin otwarcia ofert:  25.11.2022, godzina 09:30