41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
poniedziałek 22 lipiec 2024
Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710   ze zm.) – zwane dalej także " Pzp" pn.:„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia  w 2023 r. dla  Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 

 Identyfikator postępowania :ocds-148610-820ea034-7560-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 Numer ogłoszenia :2022/BZP 00025314/02/P 1. Termin składania ofert: 14.12.2022, godzina 08:30

  1. Termin otwarcia ofert: 14.12.2022, godzina 09:00