41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
poniedziałek 22 lipiec 2024
Dostosuj:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej " Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – zwane dalej także " Pzp" pn.: "Dostawa artykułów spożywczych w 2024r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem "w Dąbrowie Górniczej, ul. Norwida 1.” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania :ocds-148610-c3497b71-74a6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Numer ogłoszenia :

Ogłoszenie 2023/BZP 00466171/01 z dnia 27 października 2023

1. Termin składania ofert  08.11.2023, godzina 08:00

2. Termin otwarcia ofert:  08.11.2023, godzina 09:00