"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód".

Paulo Coelho   

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "Pod Dębem"
w Dąbrowie Górniczej  ul. Norwida 1


DO ODWOŁANIA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
Z POWODU ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM
 
 
WARUNKI PRZYJĘCIA
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
"Pod Dębem"


Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do DPS kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: opinię dotyczącą stopnia sprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp. Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia. W przypadku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w celu załatwienia formalności dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” decyzje wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 2.

Stronę odwiedziło 220447 gości