41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
środa 1 grudzień 2021
Dostosuj:

W związku z tzw. "IV falą" zakażeń koronawirusem COVID-19 i rosnącymi wskaźnikami zakażeń w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców ogranicza się odwiedziny mieszkańców DPS przez osoby z zewnątrz oraz wstrzymuje się ich urlopowanie.

 

1. Odwiedziny mieszkańców na terenie budynku DPS przez rodzinę i bliskich są możliwe w wyznaczonym pomieszczeniu w DPS z zachowaniem reżimu sanitarnego, za okazaniem potwierdzenia dwóch dawek szczepień lub negatywnego wyniku testu i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem socjalnym.

2. Umożliwia się odwiedziny Mieszkańców na terenie DPS, poza budynkiem, w ogrodzie w godzinach z zachowaniem środków ostrożności, w tym:

a) osoby odwiedzające mieszkańców przy wejściu na teren DPS wyrażą zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, zdezynfekują ręce i złożą oświadczenie o braku kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie, izolacji, zakażoną w związku z COVID –19,

b) osoby odwiedzające i odwiedzane zobowiążą się do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Dostosuj:
Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do DPS kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: opinię dotyczącą stopnia sprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp. Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia. W przypadku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w celu załatwienia formalności dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” decyzje wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 2.
 
Koszt utrzymania w 2021 r. wynosi: 4.371,62 zł.

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” pozyskał środki na wypłatę grantów w ramach projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” pozyskał środki na wypłatę grantów w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.